2017-06-13

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Szkoła realizuje następujące cele edukacyjne:

- dydaktyczne,

- wychowawcze,

- opiekuńcze.

 

Szczegółowe cele i zadania określa STATUT SZKOŁY.

 

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w:

 

Podstawa programowa:

 

Kształcenie ogólne: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z  2012 r., poz. 977)

 

Kształcenie zawodowe: rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r., poz. 184, z późn. zm.).