2017-06-09

Sposoby załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, skargi i pisma interesantów.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

Godziny urzędowania sekretariatu:

poniedziałek - piątek

7:45 – 15:45

tel.: 46 837 37 05

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu dyrektora szkoły w formie pisemnej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej e-puap. Dyrektor szkoły odpowiada na złożoną skargę lub wniosek w formie pisemnej przesyłając odpowiedź drogą pocztową w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu pisma.

 

Wypisanie ucznia

 

Wypisu ze szkoły ucznia niepełnoletniego dokonują jego rodzice. Po złożeniu podania do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie dokumentów ucznia oraz po przedstawieniu zaświadczenia o możliwości przyjęcia ucznia w innej szkole, a także po rozliczeniu karty obiegowej, rodzice ucznia odbierają dokumenty w sekretariacie uczniowskim, po czym uczeń zostaje wykreślony w księdze uczniów. Uczeń pełnoletni może samodzielnie odebrać dokumenty po złożeniu podania do dyrektora szkoły oraz rozliczeniu karty obiegowej, przy czym o fakcie rezygnacji ze szkoły są informowani rodzice tego ucznia.

 

Wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych

 

W celu otrzymania duplikatu świadectwa lub zaświadczenia ukończenia szkoły należy złożyć podanie w sekretariacie dyrektora szkoły oraz dokonać ustalonej ustawowo wpłaty na konto szkoły w wysokości 26 zł.
Podanie złożyć można osobiście lub na elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap.
Termin oczekiwania na duplikat lub zaświadczenie - do dwóch tygodni.

 

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest po złożeniu podania i zdjęcia w sekretariacie uczniowskim oraz wpłacie kwoty 9 zł na konto szkoły. Duplikat legitymacji wydaje w terminie do jednego tygodnia.


Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu ustnej prośby podając dane ucznia i cel jakiemu ma służyć.

 

Załączniki

  wniosek_o_wydanie_d...iadectwa..doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek_o_wydanie_d...gitymacji.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz