2017-06-09

Sposoby załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, skargi i pisma interesantów.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

Godziny urzędowania sekretariatu:

poniedziałek - piątek

7:45 – 15:45

tel.: 46 837 37 05

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu dyrektora szkoły w formie pisemnej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej e-puap. Dyrektor szkoły odpowiada na złożoną skargę lub wniosek w formie pisemnej przesyłając odpowiedź drogą pocztową w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu pisma.

 

Wypisanie ucznia

 

Wypisu ze szkoły ucznia niepełnoletniego dokonują jego rodzice. Po złożeniu podania do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie dokumentów ucznia oraz po przedstawieniu zaświadczenia o możliwości przyjęcia ucznia w innej szkole, a także po rozliczeniu karty obiegowej, rodzice ucznia odbierają dokumenty w sekretariacie uczniowskim, po czym uczeń zostaje wykreślony w księdze uczniów. Uczeń pełnoletni może samodzielnie odebrać dokumenty po złożeniu podania do dyrektora szkoły oraz rozliczeniu karty obiegowej, przy czym o fakcie rezygnacji ze szkoły są informowani rodzice tego ucznia.

 

Wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych

 

W celu otrzymania duplikatu świadectwa lub zaświadczenia ukończenia szkoły należy złożyć podanie w sekretariacie dyrektora szkoły oraz dokonać ustalonej ustawowo wpłaty na konto szkoły w wysokości 26 zł.
Podanie złożyć można osobiście lub na elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap.
Termin oczekiwania na duplikat lub zaświadczenie - do dwóch tygodni.

http://www.zsp2lowicz.pl/download/00023/wniosek_o_wydanie_duplikatu_swiadectwa.pdf.pdf

 

 

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest po złożeniu podania i zdjęcia w sekretariacie uczniowskim oraz wpłacie kwoty 9 zł na konto szkoły. Duplikat legitymacji wydaje w terminie do jednego tygodnia.

http://www.zsp2lowicz.pl/download/00023/wniosek_o_wydanie_duplikatu_legitymacji.pdf.pdf

 


Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu ustnej prośby podając dane ucznia i cel jakiemu ma służyć.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się