2017-06-09

Status prawny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Łowicki.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach.

 

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły publiczne dla młodzieży:

 

1). Czteroletnie Technikum nr 2 na podbudowie programowej gimnazjum kształcące w zawodach:

- technik agrobiznesu,

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik technologii żywności,

- technik logistyk,

- technik informatyk.

 

2). Trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 na podbudowie programowej gimnazjum kształcąca w zawodach:

- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,

- kucharz,

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

 

3). Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 na podbudowie programowej gimnazjum kształcąca w zawodzie:

- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

4). Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

 

5). 1,5 - roczna Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W Zespole funkcjonują:

a) Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe.

b) Rolnicze Centrum Kształcenia Praktycznego. W skład CKP wchodzi Gospodarstwo Dydaktyczne oraz warsztaty szkolne, służące do realizacji praktycznej nauki zawodu (tj. zajęć praktycznych i praktyki zawodowej).