2017-06-09

Status prawny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Łowicki.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach.

 

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły publiczne dla młodzieży:

 

1). Czteroletnie Technikum nr 2 na podbudowie programowej gimnazjum kształcące w zawodach:

- technik agrobiznesu,

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik technologii żywności,

- technik logistyk,

- technik informatyk.

 

2). Trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 na podbudowie programowej gimnazjum kształcąca w zawodach:

- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,

- kucharz,

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

 

3). Trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 na podbudowie programowej gimnazjum kształcąca w zawodzie:

- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

4). Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

 

5). 1,5 - roczna Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W Zespole funkcjonują:

a) Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe.

b) Rolnicze Centrum Kształcenia Praktycznego. W skład CKP wchodzi Gospodarstwo Dydaktyczne oraz warsztaty szkolne, służące do realizacji praktycznej nauki zawodu (tj. zajęć praktycznych i praktyki zawodowej).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się