2017-06-09

Struktura własnościowa, majątek

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu jest jednostką organizacyjną Powiatu Łowickiego i nie posiada osobowości prawnej.
  2. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Łowickiego.
  3. Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu działalności statutowej.
  4. Mienie szkoły stanowi własność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu.
  5. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

 

Wartość majątku: 8 431 963,38 zł

 

Aktywa trwałe

Budynek - 3 275 563,90 zł

Środki trwałe - 196 253,38 zł

Wyposażenie - 4 725 703,27 zł

Wartości niematerialne i prawne - 69 230,10 zł

Środki obrotowe - 165 212,73 zł

 

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.