2017-06-14

Tryb działania

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943, z późn. zm.).

 

Dyrektor Szkoły

 

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Prowadzi sprawy, które są określone w Statucie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, wydając decyzje administracyjne. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

 

Rada Pedagogiczna

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły oraz organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

Załączniki

  Regulamin Rady Pedagogicznej.pdf 1,76 MB (pdf) szczegóły pobierz