2017-06-13

Zasady naboru

Tu znajdziesz System Naboru Elektronicznego dla kandydatów:

 

https://nabor.pcss.pl/lowicz/

 

  • Spośród wszystkich oferowanych oddziałów kandydat wybiera oddziały, w których chciałby podjąć naukę tworząc tzw. listę preferencji. Kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów ramach trzech szkół.
  • Następnie kandydat wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru.
  • Po utworzeniu listy preferencji oraz wypełnieniu wniosku automatycznie zostaje wygenerowany, identyfikator kandydata oraz PIN, dzięki którym loguje się w systemie. Dane te będą przypisane do wniosku.
  • Kandydat drukuje wniosek  - podpisany przez siebie oraz rodzica zanosi do szkoły pierwszego wyboru.
  • Szkoły podstawowe nie otrzymują loginów i haseł dostępu do systemu. Uzupełnienie danych kandydata o oceny ze świadectwa oraz wyniki z egzaminu dokonuje szkoła pierwszego wyboru na podstawie dostarczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz ewentualnych innych dokumentów.
  • Kandydat, który nie dostarczy wymaganych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru nie bierze udziału w rekrutacji.
  • Po dostarczeniu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru szkoła ta zatwierdza ucznia do udziału w rekrutacji; w przypadku zmiany szkoły pierwszego wyboru należy zgłosić się do tej szkoły w celu anulowania wniosku.
  • W celu sprawnej i terminowej rekrutacji na stronie kandydata zamieszczane będą terminy poszczególnych etapów rekrutacji.
  • W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem wniosku kandydat/rodzic zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru.

 

 

Opis każdego z kierunków nauczania dostępny jest pod adresem

 

http://www.zsp2lowicz.pl/kierunki-nauczania.html

 

 

 

Technikum nr 2 – 5 – letnie

 

Lp.

Symbol oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym  programem nauczania/profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

TAG

matematyka/

technik agrobiznesu

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka, 

biologia, język angielski

2.

TIN

matematyka/

technik informatyk

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

fizyka, język angielski

3.

TPR

matematyka/

technik informatyk

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

fizyka, język angielski

4.

TL

język angielski/

technik logistyk

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

geografia, język angielski

5.

TMRiA

matematyka/

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

 fizyka, język angielski

6.

TTŻ

      język angielski/

technik technologii żywności

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

chemia, język angielski

7.

TŻiUG

język angielski/

technik żywienia

i usług gastronomicznych

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka,

biologa, język angielski

8.

TISM

matematyka/

technik inżynierii środowiska i melioracji

język angielski, język niemiecki, język rosyjski

język polski, matematyka, 

fizyka, język angielski


 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 – 3 letnia

 

Lp.

Symbol oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym  programem nauczania/profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

 

BS I  st.

 

 

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

język angielski

język polski, matematyka,

informatyka, język angielski


 
 

 

 

Harmonogram rekrutacji

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:

 

 

Lp.

 

Działania

 

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych; w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając je w formie listy preferencji, rozpoczynając od oddziału, do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności (klasy z tej samej szkoły muszą być umieszczane obok siebie na liście).

od dnia

15 czerwca 2020 r.

do dnia

10 lipca 2020 r.

do godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

 

- zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia, oświadczenie religia/etyka, WDŻ, klauzulę RODO, kartę zdrowia ucznia

 

 

 

26 czerwca 2020 r.

10 lipca 2020 r.

 

31 lipca 2020 r. –

4 sierpnia 2020 r.

3

Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata (wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku)

od dnia

31 lipca 2020 r.

do dnia

4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15:00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w punkcie 1 i 3 oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru

na bieżąco do dnia

4 sierpnia 2020 r.

4.

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

w dniu 12 sierpnia 2020 r.

do godz. 12:00

5.

Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole

od dnia

15 czerwca 2020 r.

do dnia 14 sierpnia 2020 r.

 

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**

od dnia

13 sierpnia 2020 r.

do dnia

18 sierpnia 2020 r.

godz. 15:00

7.

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w dniu

19 sierpnia 2020 r.

do godz. 14:00


** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

 

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będzie odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły – www.zsp2lowicz.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się