2017-06-13

Zasady naboru

Tu znajdziesz System Naboru Elektronicznego dla kandydatów:

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

 

Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do szkół wchodzących w skład Zespołu:

 

1. Na podstawie art. 20f. Ustawy z dn. 7 września 1991 r. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572  ustala się przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych typów szkół w ZSP nr 2 RCKUiP przez powołaną komisję rekrutacyjną:

 

1) technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu:

  a) Język polski

b) Matematyka

c) Biologia

d) Język obcy

 

2) technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

    a) Język polski

b) Matematyka

  c) Informatyka

  d) Technika

 

      3) technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

a) Język polski

b) Matematyka

    c) Biologia

d) Język obcy

 

4) technikum kształcące w zawodzie technik technologii żywności:

a) Język polski

b) Matematyka

c) Język obcy

d) Chemia

 

      5) technikum kształcące w zawodzie technik informatyk:

a) Język polski

b) Matematyka

c) Język angielski

   d) Informatyka

 

      6) technikum kształcące w zawodzie technik logistyk:

a) Język polski

b) Matematyka

c) Język obcy

d) Geografia

 

7) Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Branżowa Szkoła I stopnia: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych:

a) Język polski

b) Matematyka

c) Informatyka

d) Technika

 

8) Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz:

a) Język polski

b) Matematyka

   c) Biologia

 d) Technika

 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia oraz policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe muszą złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

4. W przypadku większej liczby chętnych niż oferowanych miejsc w szkołach dla młodzieży Komisja Rekrutacyjna stosuje art. 20f. ust.3, 4 uoso.

 

5. Rekrutacja słuchaczy do szkół dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż oferowanych miejsc powoływana jest Komisja Rekrutacyjna, która stosuje art. 20g. ust. 2 uoso oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

 

W załącznikach do pobrania znajdują się druki podań do szkół dla dorosłych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Załączniki

  Podanie Kurs T.06 kucharz.doc 103 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podanie Kurs R.16 t...ik rolnik.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podanie Kurs R.03 rolnik.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podanie Kurs T.15 tżiug.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podanie LO.doc 104 KB (doc) szczegóły pobierz
  Podanie Policealne.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się